Kategóriák
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Tanúsítvány
SSL Certificate
Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.carpinfo.hu -t (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá a Carpinfo Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Menyecske utca21. X/59., cégjegyzékszám: 01-09-178584, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 12449983-2-43, e-mail: info@carpinfo.hu, telefon: +36 30 469 5452, (továbbiakban: ” Carpinfo Hungary Kft.”) a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő vevőkre (a továbbiakban: ”Vevő”) vonatkozó szabályokat tartalmazza.

1.2 A Honlap üzemeltetője a Carpinfo Hungary Kft.

Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság és amely főtevékenységként elektronikus kereskedelemmel foglalkozik.

1.3 Jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba. Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2017. március 6. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

2. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE ÉS SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

2.1 A Felek kizárólag a Honlapon található webáruházon (továbbiakban: ”Webáruház”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötés fő szabály szerint a Webáruházon keresztül történik.

2.2 A Szerződések megkötése a jelen pontban foglaltak szerint történik. A Felek rögzítik, hogy a Webáruházon keresztül történő szerződéskötés esetében a Webáruházban található Termékek vonatkozásában a Termékek Webáruházon történő megjelenítése szerinti feltételekkel a Carpinfo Hungary Kft.-t a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül (továbbiakban: ”Vásárlási mód”) van lehetőség. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy törölheti a Honlapon található ügyfélrendszer menüpontban. A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a Tovább gomb megnyomásával (továbbiakban: ”Megrendelés”) választhat a Vásárlási módok közül. Ezt követően a Vevő köteles a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult a hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási és egyéb adatok megváltoztatására. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Carpinfo Hungary Kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. A Carpinfo Hungary Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Carpinfo Hungary Kft.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. Az adatok megadását/ellenőrzését/megváltoztatását követően a Vevő kiválasztja a fizetési módot (továbbiakban: ”Fizetési mód”) illetve a szállítási módot (továbbiakban: ”Szállítási mód” . A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Fizetési és Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Carpinfo Hungary Kft. kizárólag Magyarország területén megjelölt szállítási címre köteles a Terméket kiszállítani, ezért a Vevő a Megrendelés során érvényesen csak belföldi szállítási címet adhat meg. A jelen pontban foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és a Carpinfo Hungary Kft. között érvényesen létrejön. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok illetik meg és kötelezettségek, így különösen fizetési kötelezettség terhelik. A Carpinfo Hungary Kft. az elküldött Megrendelést elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A Carpinfo Hungary Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy ha  az előző mondatban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a Vevő mentesül a szerződéses kötelezettsége alól. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t. A Carpinfo Hungary Kft. a Szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el (a továbbiakban: ”Rendelésszám”). A Carpinfo Hungary Kft. a Szerződés adatait a Rendelésszám alapján rögzíti.

2.3 A Szerződések tárgyát különböző Termékek képezik. Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Vételár futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”). A Kiszállítási díjakról a Vevő a Honlapon tájékozódhat. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Carpinfo Hungary Kft. Pick Pack Pontokon történő fizetésnél a Vevő pénzkezelési díj (a továbbiakban: ”Kezelési díj”) megfizetésére köteles. A Kezelési díj összege bruttó 690,- Ft / megrendelés.

2.4 Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Carpinfo Hungary Kft. bármikor jogosult a Vételár módosítására. Az új Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Carpinfo Hungary Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, akár a Vételár Honlapon történő hibás feltüntetése, akár egyéb okok miatt. A megváltozott Vételárról a Carpinfo Hungary Kft. a hibáról való tudomásszerzését követően / a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul értesíti a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát a Carpinfo Hungary Kft.-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5, azaz öt munkanapon belül nem közli a Carpinfo Hungary Kft.-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával.

2.5 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kiválasztott Szállítási mód alapján a Termék átvételére személyesen az általa kiválasztott Pick Pack Ponton vagy futárszolgálat által történő kézbesítés útján van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő, a szállítási időpont(ok)ról szóló információk csupán tájékoztató jellegűek, a Honlapon szereplő szállítási időtől való eltérés nem minősül a Carpinfo Hungary Kft. szerződésszegésének, és az ebből eredő károkért a Carpinfo Hungary Kft. nem tartozik felelősséggel. A csomag feladásának időpontjaként, a Termékről kiállított elektronikus számla, a Vevő részére, email-en történő kézbesítés időpontját kell tekinteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék személyes átvételére az e-mailben megjelölt időpontot követő 5, azaz öt munkanapon belül a kiválasztott Pick Pack Ponton van lehetősége. A Termék Pick Pack Ponton történő átvételekor a Vevő köteles a csomagolást és a Terméket tételesen ellenőrizni és a hibátlan teljesítést az átvételi elismervény vagy Számla átvételével nyugtázni. Ezt követően a Carpinfo Hungary Kft.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. A Futárszolgálat által történő kézbesítés során, a Vevő köteles a csomagolást és a Terméket az átvételkor tételesen ellenőrizni és a Carpinfo Hungary Kft. teljesítését a fuvarlevél aláírásával nyugtázni. A Vevő jogosult a Terméket az átvételkor a csomagolásából kibontani és a Terméket megvizsgálni. Ha a csomagolás és/vagy a Termék sérült vagy hibás, a Vevő köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és – futárszolgálat útján történt kézbesítés esetén – a Terméket a futárral a Carpinfo Hungary Kft. költségére visszaküldeni. Ezt követően a Carpinfo Hungary Kft.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. A Vevő köteles a Termék átvételére. Ha a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, a Vevő a Carpinfo Hungary Kft.-nak az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni. Ha a Carpinfo Hungary Kft. által meghatározott időpontot követő 14, azaz tizennégy napig a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból nem kerül sor, a Carpinfo Hungary Kft. jogosult a Szerződéstől elállni és a részére megfizetett teljes árat megtartani.

2.6 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vételárat, valamint az esetleges Kiszállítási díjat és Kezelési díjat a Szállítási módnak megfelelő Fizetési módon, készpénzben, banki átutalás útján vagy online (PayPal) fizetéssel köteles teljesíteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék Pick Pack Ponton történő személyes átvétele esetén az átvétel időpontjában köteles a Vételárat a helyszínen készpénzben vagy bankkártyával megfizetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy futárszolgálat által történő kézbesítés esetén a Vételárat a futárnak az átvétel időpontjában, az átvétel helyszínén, átadás- átvételi elismervény / fuvarlevél ellenében készpénzben köteles megfizetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék átvételét megelőzően történt banki átutalással vagy online PayPal fizetéssel történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a Vételárnak a Carpinfo Hungary Kft. bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. Banki átutalás útján történő fizetés esetében a Vevő teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a Vételár a Carpinfo Hungary Kft. bankszámláján jóváírásra kerül. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Carpinfo Hungary Kft. a számlát a Vételárról, vagy a Vételárnak a Vevő által választott fizetési módtól függően a Kiszállítási díjjal vagy a Kezelési díjjal növelt összegéről állítja ki. A Carpinfo Hungary Kft. a Számlát a Vevőnek a 2.2 pontban megadott adatai alapján állítja ki és e-mailen megküldve vagy a papír alapon a Termékkel együtt adja át a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Termék tulajdonjogát a Carpinfo Hungary Kft. a teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.

3. ELÁLLÁSI JOG

3.1 A Vevő a Szerződés megkötésétől a Termék átvételéig jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A Vevő a jelen pontban foglalt elállási jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja: Vevő a rendelésszám megadásával és elállási szándékának egyértelmű feltüntetésével e-mail üzenetet küld az info@carpinfo.hu e-mail címre továbbá a levél mellékleteként csatolja a Honlapon az Információ menüpont Elállási jog alpontjában közzétett, kitöltött elállási nyilatkozat formanyomtatványt. A Carpinfo Hungary Kft. a Vevő jelen pontban foglalt elállása esetén, ha a Vételárat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek.

 

3.2 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Carppinfo Hungary Kft. a Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig jogosult a jogügylettől elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Terméket a Carpinfo Hungary Kft. beszállítói nem tudják a Carpinfo Hungary Kft. rendelkezésére bocsátani megfelelő időben. A jelen pontban foglalt elállás esetén a Carpinfo Hungary Kft. jogosult, de nem köteles a Termék helyett a Termékkel megegyező tulajdonságú új Terméket a Vevő részére felajánlani. A Carpinfo Hungary Kft. a jelen pontban foglalt elállás esetén, ha a Vételárat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Carpinfo Hungary Kft. az elállást nem köteles megindokolni.

 

3.3 Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: ”Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával a Carpinfo Hungary Kft-nek a Carpinfo Hungary Kft. postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött, vagy az info@carpinfo.hu  e-mail útján eljuttatott, egyértelmű elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: ”Elállási nyilatkozat”) élhet.

 

A levél vagy e-mail formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül elküldi / postára adja a Carpinfo Hungary Kft. részére. Cím: 1112 Budapest, Menyecske utca 21. X/59. Az Elállási nyilatkozathoz  a Fogyasztónak minden esetben csatolnia kell a Honlapon az Információ menüpont Elállási jog alpontjában közzétett és erre a célra készített, kitöltött formanyomtatványt.

 

3.4 A Fogyasztó az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul köteles a Terméket saját költségén a Carpinfo Hungary Kft. részére visszajuttatni. A Carpinfo Hungary Kft. a Vételárat – a szállítási költséggel együtt - az elállási nyilatkozat átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak.  A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Carpinfo Hungary Kft. addig visszatartja a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza vagy hitelt érdemlően nem bizonyította, hogy a Terméket visszaküldte a Carpinfo Hungary Kft. részére.

 

3.5 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Carpinfo Hungary Kft.-nek. A Carpinfo Hungary Kft. megtagadhatja a Termék visszavételét, amennyiben a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a Carpinfo  Hungary Kft.-nek, így különösen, ha a Termék sérült vagy hibás és a hiba oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett. A Carpinfo Hungary Kft. megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a Carpinfo Hungary Kft.-nek, hogy az átvétellel a Carpinfo Hungary Kft.-nek költsége merülne fel.

 

3.6 A Carpinfo Hungary Kft. a Fogyasztónak a 3.4 pontban meghatározott összeget olyan módon fizeti vissza, amilyen módon a Fogyasztó azt a Carpinfo Hungary Kft. részére megfizette, kivéve, ha a Fogyasztó a Vételárat és a szállítási költséget készpénzben fizette meg a Carpinfo Hungary Kft. részére. Ha a Vevő a Megrendelés során a Vételárat és a szállítási költséget online PayPal fizetéssel egyenlítette ki, úgy a Carpinfo Hungary Kft. azt a Fogyasztónak vagy a Vevőnek a Megrendelés során használt PayPal számlaszámra fizeti vissza.

 

Ha a Vevő a Megrendelés során a Vételárat és a szállítási költséget készpénzben egyenlítette ki, úgy annak visszafizetése a Vevő által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg, kivéve, ha a Vevő előzőleg kifejezetten más (pl.: postai úton történő) visszafizetési módot kért. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Carpinfo Hungary Kft. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

3.7 A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.

 

3.8 A jelen fejezetben meghatározott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő a jelen ÁSZF 4. fejezetében foglalt esetleges elállási jogát.

4. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

4.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Carpinfo Hungary Kft.-t a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján rögzítik, hogy a Termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

4.2 A Felek rögzítik, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónapon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Carpinfo  Hungary Kft. a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Termék Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Termék hibájának az oka a Carpinfo Hungary Kft. teljesítése előtt keletkezett.

 

A Carpinfo Hungary Kft. az őt terhelő bizonyítási kötelezettség vonatkozásában jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ”Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni. A Felek megállapodnak, hogy a Carpinfo Hungary Kft. jogosult a Szakértő személyét egyoldalúan meghatározni. A Felek megállapodnak, hogy a Carpinfo Hungary Kft. a bizonyítási kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a Termék gyártójának (a továbbiakban: ”Gyártó”) Szakvéleményét bekéri a Termék hibájának az okáról, kivéve, ha a Fogyasztó a kellékszavatossági jogának érvényesítésekor ettől kifejezetten el kíván térni.

 

A jelen ÁSZF alkalmazásában Gyártónak minősül a Termék azon előállítója és forgalmazója, akit a Carpinfo Hungary Kft. gyártóként megjelölt. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő vagy a Gyártó Szakvéleményét, a Carpinfo Hungary Kft. köteles új Szakértőt ajánlani a Fogyasztónak. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a hibás teljesítést (így azt, hogy a hiba oka a Termék Vevő általi átvétele előtt keletkezett) maga köteles bizonyítani.

 

A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölni a Carpinfo Hungary Kft.-val. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekintetni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételétől számított 2, azaz kettő évig érvényesítheti a Carpinfo Hungary Kft.-vel szemben. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételét követő egy évig érvényesítheti.

 

4.3 A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kijavítását vagy kicserélését. A Carpinfo Hungary Kft., a Vevő által választott, az előző mondatban feltüntetett kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Carpinfo  Hungary Kft.-nek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.

 

Ha a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követő három napon belül a Terméknek olyan hibája miatt kíván kicserélést kérni a Carpinfo Hungary Kft.-től, amely hiba a Termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, a Carpinfo Hungary Kft. nem dönthet a Termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kijavítást vagy kicserélést - a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

A Carpinfo Hungary Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést tizenöt napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kijavítás vagy kicserélés ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a Terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. Csere esetében a Carpinfo Hungary Kft. nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék az Carpinfo Hungary Kft.-hez történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni.

 

4.4 A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti a Carpinfo Hungary Kft.-től, a hibát a Carpinfo Hungary Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha a Carpinfo Hungary Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.

 

4.5 A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Carpinfo Hungary Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Carpinfo Hungary Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

4.6 A Vevő a kellékszavatossági joga érvényesítése esetében köteles a Carpinfo Hungary Kft Ügyfélszolgálatára visszajuttatni és a Termékkel együtt a Számla másolatát és a hiba leírását csatolni. Ha a Carpinfo Hungary Kft. a kellékszavatossági igényt nem vitatja, és annak eleget tesz, kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek a Carpinfo Hungary Kft.-t terhelik.

 

4.7 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Gyártót a Termék forgalomba hozatalától számított két évig termékszavatossági jog terheli. A termékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó közvetlenül a Gyártótól kérheti, hogy hibás teljesítés esetében a Terméket javítsa ki vagy cserélje ki. A Termék a jelen pont alkalmazásában akkor minősül hibásnak, ha a Termék nem felel meg a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ha a Termékre termékszavatosság vonatkozik, a Carpinfo Hungary Kft. jogosult erről a Fogyasztót tájékoztatni.

 

4.8 Ha a Termékre a Carpinfo Hungary Kft. által adott hirdetés vagy egyéb tájékoztatás alapján a Termék Fogyasztó általi átvételétől kezdődően a Gyártó által vállalt és a hirdetés vagy egyéb tájékoztatásban meghatározott időpontig terjedő és a Gyártót terhelő jótállás (a továbbiakban: ”Gyártói jótállás”) van, ez alatt a Gyártó által vállalt időpontig a Gyártót terhelő jótállás értendő. Gyártói jótállás esetén a Termékhez a Gyártó saját jótállási jegyet (a továbbiakban: ”Gyártói jótállási jegy”) ad.

 

4.9 Gyártói jótállás esetében a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónapon belül jogosult választani, hogy a Gyártó jótállási igényét vagy a Carpinfo Hungary Kft.-t terhelő kellékszavatossági igényét érvényesíti azzal, hogy a Fogyasztó köteles a hibás teljesítés miatti igényérvényesítésének jogcímét egyértelműen megjelölni. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Fogyasztó teljesítés miatti igényérvényesítésének jogcímét nem jelöli meg egyértelműen, a Felek úgy tekintik, hogy a hibás teljesítés miatt a Fogyasztó a Gyártói jótállási igényét érvényesíti. A Gyártói jótállási igény érvényesítése esetében a gyorsabb ügyintézés érdekében a Carpinfo Hungary Kft. jogosult a Gyártó elérhetőségének a Fogyasztóval történő közlésére.

 

A Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónap után a Fogyasztó a Gyártói jótállással rendelkező Termékek hibái esetében a Gyártói jótállás időpontjának végéig nem jogosult a Carpinfo Hungary Kft.-t terhelő jótállási igényét érvényesíteni. A Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónap után a Gyártói jótállás időpontjának végéig kizárólag a Gyártót terhelő jótállási igényét jogosult érvényesíteni a Gyártóval szemben. A jótállási igény érvényesítése során a Terméknek kijavított vagy kicserélt részére a jótállás újra kezdődik a jelen pontban meghatározott szabályok alkalmazásával.

 

4.10 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a Terméket a Fogyasztó és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után saját kezűleg szétszereli, a Termék tulajdonságait megváltoztatja, a Terméken olyan változtatást eszközöl, amelynek célja a Termék hibájának megjavítása, továbbá ha a Terméket nem a Jótállási jegyen előzetesen megjelölt szervizben kívánja megjavíttatni.

5. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

5.1 Ha Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető jótállási vagy kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni a Carpinfo Hungary Kft.-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.

 

5.2 A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt a Carpinfo Hungary Kft.-nek a jelen ÁSZF 1.1 pontjában meghatározott, minden munkanap 8:00 – 20:00 óráig elérhető telefonszámára történő bejelentésével vagy elektronikus úton az info@carpinfo.hu  e-mail címre írt e-maillel teheti meg.

 

5.3 A Carpinfo Hungary Kft. a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és a Carpinfo Hungary Kft. közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését, Vételárát; a Szerződés Carpinfo Hungary Kft. általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot.

 

A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Carpinfo Hungary Kft. a panaszt a panasz bejelentését követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt. A 48 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. Telefonon vagy e-mailen keresztül történő bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet a Carpinfo Hungary Kft. a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá.

 

5.4 Ha a Carpinfo Hungary Kft. a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a Carpinfo Hungary Kft. megadja. A Carpinfo Hungary Kft. a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet a Carpinfo Hungary Kft. három évig megőrzi.

6. SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1 A Felek megállapodnak, hogy ha a Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni a Carpinfo Hungary Kft. felé e-mailben. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Carpinfo Hungary Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért.

 

6.2 A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvétele során az átadás- átvételi jegyzőkönyv vagy a fuvarlevél Vevő általi aláírását illetve a Számla átvételét követően a Termék által a Vevőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Vevő kártérítési vagy egyéb igényt a Ptk. 6:550. §-a alapján a Gyártóval szemben érvényesíthet.

 

6.3 A Felek rögzítik, hogy a Carpinfo Hungary Kft. eseti és időszakos akciókat hirdethet. Az Akció keretében a Carpinfo Hungary Kft. által meghatározott Termék(ek) az általában szokásos árnál vagy a piaci árnál kedvezőbb áron vásárolható(k) meg. A Vevő elfogadja, hogy a Carpinfo Hungary Kft. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen Akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy a Carpinfo Hungary Kft. jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Akciókkal érintett Termékek csak korlátozott mennyiségben állnak a Carpinfo Hungary Kft. rendelkezésére, ezért a Carpinfo Hungary Kft. jogosult a Termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

 

7.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

7.3 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Carpinfo Hungary Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. A Carpinfo Hungary Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának.

 

A Fogyasztó jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. A Vevő ugyanakkor kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen pontban foglalt békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az eljáró hatóság vagy testület a Vevő panaszát részben vagy egészben alaptalannak találja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, a Vevő köteles a békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során a Carpinfo Hungary Kft. az eljárással felmerült valamennyi költségeit, így különösen, de nem kizárólagosan felmerült ügyvédi munkadíjat (a továbbiakban: ”Ügyvédi munkadíj”), postaköltséget, utazási költséget, az esetleges illetéket, stb. (a továbbiakban együttesen: ”Eljárási költségek”) megtéríteni. A Vevő kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eljárási költségeket az ügyben hozott határozat jogerőre emelkedésének napját követő 3, azaz három munkanapon belül köteles megfizetni.

7.4 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt.: Budapest, 2017.  március 1.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a CarpInfo Hungary Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-135692
Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Telefonszám: 06304695452
E-mail: info@carpinfo.hu
Adószám: 12449983-2-13
Bankszámlaszám:72900051-10315738

2. A kezelt adatok köre

2.1 A honlapon történő kényelmes belépés funkció beállításai (továbbiakban regisztrálás) során a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében kötelezően megadja e-mail címét (regisztráláshoz kötelezően szükséges adatok). Továbbá megadhatja telefonszámát, lakcímét, számlázási adatait.
Ezen adatokat az adatkezelő mindaddig tárolja, amíg a felhasználó tagja a webhely felhasználóinak. Amennyiben a felhasználó önkéntes döntése irányul a felhasználói minőség megszüntetésére, úgy a törlési igényének az adatkezelőhöz való beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatkezelő a személyes adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy a személyes adatok törlését a bíróság vagy az adatvédelmi biztos rendelte el, akkor a Felhasználási Feltételekben biztosított módon az adatkezelő a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg, haladéktalanul törölheti.

 

2.2 A regisztráció során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A szolgáltatás igénybe vételét megkönnyítendő a látogatók számítógépén cookie-t helyez el az adatkezelő. A cookie elhelyezésének megtörténtéről a felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k a felhasználók technikai azonosításának megkönnyítését, és az esetleges személyre szabott szolgáltatások működtetését szolgálják. A cookiek használatát a felhasználó saját böngészőjén belül korlátozhatja, tilthatja.


2.2 A regisztrációval felhasználó hozzájárul, hogy a CarpInfo Hungary Kft. a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A felhasználó haladéktalanul értesíti az adatkezelőt, ha adatai illetéktelen személy tudomására jutottak.

3. Az adatkezelés célja

A regisztráció során a kötelezően megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele, a felhasználó azonosítása, a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikáció biztosítása. A felhasználó által engedélyezett adatok kezelésének célja, az adott adatok rendszerezése, statisztikai kezelése, azok a felhasználó felé való egyedi módon való megjelenítése. Az opcionális adatok kezelésének célja, hogy a felhasználó önkéntes és határozott döntése alapján ezeket az adatokat nyilvánosságra hozhassa a honlap többi látogatója számára.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli, harmadik személynek adatokat nem ad át. A megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó bármikor kérheti törölni. A törlési igény felmerüléséig az adatkezelés folyamatos. A személyes adatok törlésére akkor is sor kerül, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a felhasználó szolgáltatás-igénybevételi jogosultságát az üzemeltető - a felhasználási feltételekben foglaltak szerint megtiltja.

5. Adatokhoz hozzáférők köre

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

6. Felhasználók jogai, adattörlés

A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén kérheti bárki, levelezési címének megadásával.
A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak törlését is az adatkezelő levelezési címén.

7. Adatbiztonság, Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36-99/884-000, E-mail cím: unas@unas.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

8. Jogérvényesítés

Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése vagy problémája merül fel, akkor vegye fel az adatkezelővel a kapcsolatot a honlap Elérhetőség menüpontjában elhelyezett bejelentő felület segítségével. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (2) bekezdése szerinti esetekben az adatkezelő az adatokat termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából továbbá kapcsolattartási és marketing célokra használja.

Szállítási díj
A szállítási díj a megrendelt termékek összértékétől, a csomag átvételi módjától függ.
Pontos szállítási díjat akkor tudunk megadni, ha tudjuk mit kíván rendelni és milyen módon veszi át, fizeti ki a csomagot.

Fontos: amennyiben valamelyik megrendelt terméket nem áll módunkban kiszállítani, annak beszerezhetetlensége miatt, akkor a szállítási költség a teljesíthető tételek összegéhez igazodik!
A megrendelés menete
Első lépésként válassza ki a "Termékkatalógus"-ból azt a csoportot, melyben a megrendelni kívánt áru található. Minden árucikk mellett talál egy "Kosárba" feliratú képet. Erre kattintva az adott termékből egy darabos mennyiség kerül az Ön virtuális kosarába. A mennyiséget tetszés szerint módosítja a megjelenített darabszám melletti ikonra kattintva. Miután összeválogatta az áruházból az Ön számára szükséges termékeket, kattintson a "Megrendelés" menüpontra. Az ekkor megjelenő "Megrendelő lapon" értelemszerűen meg kell adnia a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat. A termékek szállítási költsége változhat annak függvényében, hogy milyen csomagátvételi módot választ. Ennek pontos összegéről a "Megrendelő lapon" kap tájékoztatást. Az adatok kitöltése után a "Megrendelés leadása" gombra kattintva küldheti el részünkre a megrendelését. Ezt követően a rendelésről visszaigazolást kap a képernyőn és e-mail-ben egyaránt. A megrendelés leadása nem minősül írásbeli szerződésnek és nem kerül iktatásra. A szerződés nyelve magyar.
Ajánlattétel
A megrendelés leadását követő e-mail-ben elküldött, illetve a képernyőn megjelenített visszaigazolás nem minősül ajánlattételnek! A vásárlási folyamat ezen szakaszáig emberi közreműködés nélkül, zárt rendszerben, automatikusan történt a megrendelhető termékek közzététele, a rendelés fogadása és visszaigazolása. Az esetek kis százalékában előfordulhat, hogy az Ön által megrendelt termék ára, egyéb paramétere időközben megváltozott, vagy egyéb hiba folytán nem a webáruházban feltüntetett tulajdonsággal rendelkezik. A megrendelését rövidesen személyesen is feldolgozzuk, és leellenőrizzük, hogy a nagykereskedésben lévő termék minden paramétere egyezik-e az Ön által megrendelt termékkel. Amennyiben bármilyen eltérést tapasztalunk, mely hátrányosan érintené Önt, akkor rendelés teljesítése előtt értesítjük e-mail-ben. Ez az emberi közreműködés által küldött e-mail tekinthető konkrét ajánlattételnek.
Árak
A termékek mellett feltüntetett ár bruttó vételár (az ÁFA-t tartalmazza) és tájékoztató jellegű.
A megrendelhető áruk jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásból tudhatók meg. A termékleírásokat és az árakat a gyártók bocsátották rendelkezésünkre, így ezek pontatlanságáért felelősséget nem tudunk vállalni. Az oldalon megjelenített termékek és az árak a készlet erejéig érvényesek. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus jellegűek, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.
Rendelés lemondása, elállás joga
Rendelés lemondása, elállás gyakorlása írásban történő nyilatkozat alapján tehető.
A megrendelt áru kézhez vételétől számított nyolc munkanapon belül, indoklás nélkül vásárlóinknak joguk van elállni vásárlási szándékuktól, melyet elegendő írásban jelezni ügyfélszolgálatunk felé. Ebben az esetben a CarpInfo webáruház köteles a kifizetett áru vételárát visszatéríteni a vásárlónak, a termék visszaérkezésétől számított harminc napon belül. A csomagot saját költségén kell visszaküldenie ügyfélszolgálatunk címére. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási, valamint a termék visszajuttatási költségeire, melyeket a Megrendelőnek kell viselnie. Ha a kiszállítás ingyenesen, vagy kedvezményesen történt, a Megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként a CarpInfo webáruház elengedett a házhozszállításkor.
A CarpInfo webáruház követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
További információk a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben találhatók.
Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási (illetve bizonyos esetekben felmondási) jog illeti meg. A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát
· termék adásvételére irányuló szerződés esetében a termék átvételének napjától,
· szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy naptári napon belül gyakorolhatja. A rendelet kimondja továbbá, hogy az elállási jogot a szerződés megkötése és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja a fogyasztó. Ha a vállalkozás az elállási, illetve felmondási joggal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.
Szállítás
A megrendelt termékeket az MPL futárszolgálat szállítja ki Önhöz hétköznap 8-17 óra között. Amennyiben munkaidőben nem tartózkodik otthon, kérjük, adja meg a munkahelyi címét és a csomagot ott veheti át. A megrendelés leadásakor Ön kérheti, hogy egy megadott időszakban érkezzen a futár, például: 14 óra után, vagy 8-12 között. Arra azonban ügyeljen, hogy legalább 3 órás időintervallumot adjon meg. A futár pontos érkezéséről nem tudunk információval szolgálni, csak az érkezés napját tudjuk előre megmondani. Erről legalább egy nappal a csomag érkezése előtt e-mail-ben tájékoztatjuk Önt.
Vásárlás külföldről
Jelenleg nem vállalunk külföldre történő szállítást. Amennyiben rendelni kíván, kérjük magyarországi szállítási címet adjon meg.

Tipp: Önnek a magyarországi határhoz legközelebb eső Pick Pack pontba is kérheti a csomagot.
Fizetés
A megrendelt árucikkek ellenértékét a kézbesítő futárnak kell készpénzben kifizetni, illetve banki átutalásos fizetési mód esetén előre átutalni, kivéve azt az esetet, ha vevő és eladó között egyedi megállapodás jön létre.
Termékgarancia
Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.
A használat során bekövetkezett meghibásodásokra az árucikkhez mellékelt magyar nyelvű garanciajegyben leírtak az érvényesek.
Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.